:: Quên mật khẩu ::
    Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^

 

 Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bookmark and Share
 11/30/2009, 11:33 am
Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
ngonluahong159
ngonluahong159 


Super-Mod
http://lamanh.vnweblogs.com
Super-Mod
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Bài gửiTiêu đề: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

Chung

Trackbacks (0)


góp ý (3)Windows Vista ti?ng Vi?t
M?i ?ây, Microsoft ?ã tung ra b?n Vi?t hóa cho s?n ph?m m?i nh?t c?a
mình là Windows Vista. Gói giao di?n ngôn ng? (LIP) cho Windows Vista
là phiên b?n ???c d?ch m?t ph?n c?a h?u h?t các tính n?ng ph? d?ng
trong Windows. Sau khi cài ??t gói LIP, các thành ph?n ???c Vi?t hóa
trong Windows Vista bao g?m: ph?n câu ch? trong các h?p tho?i, menu,
các ch? ?i?m Tr? giúp và các kho?n m?c khác trên giao di?n ng??i dùng

SCIM

?ây
là b? gõ ti?ng Vi?t dùng cho h? ?i?u hành Ubuntu, dung l??ng 1,8MB. ??
cài ??t, b?n ch? vi?c click ?ôi chu?t lên t?p tin v?a m?i t?i v? và
ch?n Install Package. N?u ???c yêu c?u, b?n c?n khai báo tài kho?n ??ng
nh?p vào h? th?ng ?ã t?o tr??c ?ó (tài kho?n khi cài ??t Ubuntu). Khi
quá trình cài ??t hoàn t?t, b?n kh?i ??ng l?i máy ?? b? gõ có hi?u l?c.
Lúc
này, trên thanh tác v? n?m phía trên màn hình xu?t hi?n thêm m?t bi?u
t??ng m?i c?a SCIM. ?? gõ ???c ti?ng vi?t, b?n c?n m? ?ng d?ng mu?n
nh?p li?u (các thành ph?n trong b? OpenOffice.org ch?ng h?n). Sau ?ó
click chu?t lên bi?u t??ng SCIM, nh?p ch?n ngôn ng? là Vietnamese và
ch?n ki?u gõ tùy theo ý thích c?a b?n.

<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book ti?ng Vi?t: Tài li?u du h?c </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
??c
m? ???c du h?c, ???c ti?p t?c h?c h?i và v??n lên là ??c m? t?t ??p.
Hi?n nay, s? l??ng h?c sinh - sinh viên Vi?t Nam ?i du h?c ngày càng
?ông và t?ng nhanh. ?? ti?n cho các b?n tham kh?o v? v?n hóa, ??i s?ng
sinh ho?t, h?c phí c?a các n??c, hay nh?ng bí kíp c?a nh?ng du h?c sinh
?i tr??c, b?n Nguy?n Tr?ng Hòa g?i t?ng b?n ??c e-book này, v?i các bài
vi?t ???c l?y t? các trang web cung c?p thông tin du h?c. E-book g?m
thông tin c? th? các qu?c gia mà du h?c sinh Vi?t Nam l?a ch?n hàng
??u, thông tin v? h?c b?ng, các thông tin bên l?... ???c c?u trúc d?
tra c?u. E-book có ??nh d?ng CHM, dung l??ng 2,3MB
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book: H??ng d?n tháo l?p máy tính xách tay </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Máy
tính xách tay ngày càng ph? bi?n và d? nhiên các d?ch v? s?a ch?a máy
tính xách tay c?ng “?n nên làm ra”. N?u b?n là k? thu?t viên ph?n c?ng,
??m nh?n công vi?c s?a ch?a, b?o hành hay nâng c?p máy tính xách tay
thì các tài li?u v? ph?n c?ng cho máy tính xách tay r?t c?n thi?t.
Xin
gi?i thi?u v?i các b?n b? e-book h??ng d?n tháo l?p máy tính xách tay
g?m 4 t?p tin, m?i t?p tin là m?t hãng v?i các model ??i di?n (Toshiba,
IBM, Dell và Acer/gateway/HP/Sony). M?i bài vi?t c?a t?ng model máy ??u
có minh h?a c? th? và t?ng b??c h??ng d?n tháo l?p các b? ph?n, thành
ph?n c?a máy.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table></td></tr></table>

VN Image Effect

Th?nh
tho?ng b?n c?n thay ??i hi?u ?ng m?t t?m ?nh m?i ch?p nh? t?o cân b?ng
sáng, t??ng ph?n, hi?u ?ng... Tuy các ch??ng trình x? lý ?nh hi?n nay
có th? làm ???c h?u h?t yêu c?u c?a b?n, th? nh?ng có m?t nh??c ?i?m là
thông th??ng dung l??ng ch??ng trình quá l?n và s? d?ng quá ph?c t?p
??i v?i ng??i m?i tìm hi?u. V?y b?n hãy dùng VN Image Effect, m?t ph?n
m?m Vi?t nh? xíu, hoàn toàn mi?n phí do tác gi? Tr?n Thu?n Hoá vi?t và
g?i t?ng b?n ??c.


VietGraph 1.0
B?n
L?u V?n Phong gi?i thi?u ??n các b?n h?c sinh, sinh viên ph?n m?m
VietGraph 1.0, giúp th?c hi?n vi?c v? các ?? th? toán h?c nhanh chóng
và d? dàng. Ch??ng trình cho phép v? cùng lúc nhi?u ?? th? v?i nhi?u
màu s?c khác nhau, ng??i dùng có th? tùy ch?n kích th??c khung t?a ??,
phóng to – thu nh?, di chuy?n v? trí theo dõi ?? th?, hi?n th? khung
l??i, thêm hay b?t danh sách các hàm s?... Và ?? l?u l?i hình ?nh ??
tham kh?o sau này, ch??ng trình c?ng cho phép l?u v?i ??nh d?ng BMP.
<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book h??ng d?n s? d?ng Nukeviet </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">

khi nào b?n có ??c mu?n xây d?ng m?t website th?t chuyên nghi?p v?i
ngôn ng? PHP. Gi? thì b?n có th? bi?n ??c m? ?ó c?a b?n thành s? th?t
v?i mã ngu?n m? Nukeviet do c?ng ??ng m?ng Vi?t Nam phát tri?n. Nh?ng
s? d?ng nó ?? t?o website c?ng không ph?i ??n gi?n. Hãy tham kh?o
e-book “T?o d?ng Web-Portal trên n?n Nukeviet” c?a tác gi? Nguy?n Th?
Hùng.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table>
Vietnamese Calendar v2.7
Làm
vi?c mi?t mài trên máy tính ch?c ch?n b?n c?n có m?t cu?n l?ch có ??y
?? ngày tháng âm l?ch và d??ng l?ch ?? thu?n ti?n trong vi?c. Tuy nhiên
n?u cu?n l?ch này có thêm nhi?u tính n?ng thú v? khác nh? t?o l?ch nh?c
vi?c m?t cách nhanh chóng, d? dàng cho b?n thay ??i cách hi?n th? c?a
các tính n?ng, thay ??i hình n?n desktop, thay ??i n?i dung nh?ng câu
ng?n ng?, ca dao... và nhi?u tính n?ng khác n?a thì qu? là quá tuy?t
v?i ph?i không nào. Ch??ng trình Vietnamese Calendar phiên b?n 2.7 c?a
tác gi? Phan H?i Tú ?áp ?ng nh?ng yêu c?u ?ó. Ch??ng trình có dung
l??ng 5,63MB và hoàn toàn mi?n phí.
<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book ti?ng Vi?t: Gi?i thi?u v? Yahoo! Mash </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
??u
tháng 9 v?a qua, nhi?u blogger ?ã nh?n ???c th? m?i tham gia s? d?ng
th? nghi?m d?ch v? m?i Yahoo! Mash. ?ây là m?t m?ng xã h?i ?o m?i ???c
Yahoo! xây d?ng nh?m c?nh tranh v?i MySpace, Facebook, Orkut... Trong
th?i gian dùng th? và tìm cách ti?p c?n v?i Mash, b?n Nguy?n Bá Tr??ng
?ã s?u t?p ???c m?t s? th? thu?t nh? giúp nh?ng ng??i m?i làm quen v?i
d?ch v? này có m?t s? ki?n th?c c? b?n ?? có th? làm quen d?n và s?
d?ng ???c Yahoo! Mash không m?y khó kh?n. ?? ti?n cho vi?c h??ng d?n
m?i ng??i t?ng b??c t? c? b?n, tác gi? ?ã ?óng gói các th? thu?t vào
m?t e-book ??nh d?ng CHM. ?ây là các th? thu?t ???c tìm ki?m và s?u t?p
trên Internet, ?ã ???c các blogger vi?t chia s?.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Tra Thep Hinh </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
B?n
là dân xây d?ng, b?n th??ng làm vi?c v?i các k?t c?u s? d?ng thép hình?
Ch?c h?n ?ôi khi b?n s? th?y b?c mình lúc c?n xác ??nh thông s? 1 lo?i
thép hình thông d?ng nào ?ó mà không có b?ng tra?
Ch??ng trình Tra
thep hinh s? giúp b?n r? b? nh?ng phi?n toái ?ó. Ch??ng trình cho phép
tra c?u 4 lo?i thép hình c? b?n (thép U, I, V, L) theo Tiêu chu?n Vi?t
Nam (TCVN) v?i ??y ?? các thông s? c?n thi?t. M?i lo?i thép ???c th?
hi?n trên m?t th? (tab), có b?n v? minh h?a kèm theo nên r?t thu?n ti?n
cho vi?c tra c?u. Ch??ng trình nh? g?n (147KB), không c?n cài ??t, s?
d?ng phông ABC (?ã tích h?p trong ch??ng trình). Ch??ng trình ch?y ???c
trên Windows 98/2000 và XP.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Ai là tri?u phú </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
B?n
??c t?ng bi?t ??n gameshow “Ai là tri?u phú” (VTV) hay “R?ng vàng”
(HTV), m?t trò ch?i truy?n hình khá b? ích vì ?em l?i nhi?u thông tin
và ki?n th?c b? ích thu?c m?i l?nh v?c cho ng??i tham gia ch?i hay
nh?ng ng??i theo dõi. B?n Bùi Quang Bình g?i ??n b?n ??c e-CHÍP ph?n
m?m “Ai là tri?u phú” nh?m giúp nh?ng b?n yêu thích trò ch?i này có th?
ch?i b?t c? lúc nào.
Ph?n m?m vi?t b?ng ngôn ng? Visual Basic, thu?c
th? lo?i game gi?i trí, mô ph?ng, giao di?n ??p, ngôn ng? Vi?t, g?m
1.000 câu h?i thú v? thu?c m?i l?nh v?c. Ng??i ch?i có th? thêm, ch?nh
s?a ngân hàng câu h?i, t?p tin âm thanh ?? làm phong phú cho ch??ng
trình.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book ti?ng Vi?t: C?n b?n PHP </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
ASP,
PHP là nh?ng công c? giúp b?n l?p trình web. Trong ?ó, PHP là công c?
mi?n phí và ???c khá nhi?u ng??i s? d?ng b?i tính linh ho?t cao, kh?
n?ng h? tr? mã ngu?n m?nh và d? tri?n khai trên nhi?u n?n t?ng khác
nhau. N?u b?n quan tâm ??n PHP - MySQL l?p trình c? s? d? li?u nói
chung và ngôn ng? PHP nói riêng thì quy?n e-book này s? r?t h?u ích
dành cho b?n. Sách ???c biên so?n b?i tác gi? Nguy?n H?u Khang, ??nh
d?ng PDF.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book ti?ng Vi?t: C?n b?n PHP </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
ASP,
PHP là nh?ng công c? giúp b?n l?p trình web. Trong ?ó, PHP là công c?
mi?n phí và ???c khá nhi?u ng??i s? d?ng b?i tính linh ho?t cao, kh?
n?ng h? tr? mã ngu?n m?nh và d? tri?n khai trên nhi?u n?n t?ng khác
nhau. N?u b?n quan tâm ??n PHP - MySQL l?p trình c? s? d? li?u nói
chung và ngôn ng? PHP nói riêng thì quy?n e-book này s? r?t h?u ích
dành cho b?n. Sách ???c biên so?n b?i tác gi? Nguy?n H?u Khang, ??nh
d?ng PDF.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table>
WinFlip
Flip3D
là ??c ?i?m n?i b?t c?a Windows Vista, và có m?t s? ph?n m?m cho phép
b?n mang Flip3D vào Windows XP, tuy nhiên h?u h?t chúng ??u ?òi h?i máy
tính có c?u hình cao. WinFlip là tr??ng h?p ngo?i l?. Quan tr?ng nh?t
là dung l??ng b? nh? RAM mà WinFlip chi?m d?ng là r?t ít, có th? s?
d?ng trên h?u h?t c?u hình máy cài Windows XP (yêu c?u duy nh?t là card
màn hình ph?i h? tr? Direct3D).
<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10"> </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">VietVoice 4.0</td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">Hi?n
nay, nh?ng ph?n m?m ??c v?n b?n ti?ng Anh có nhi?u vô s? k?, tuy nhiên
??c ti?ng Vi?t thì... ch? ??m trên ??u ngón tay. VietVoice 4.0 là m?t
trong s? nh?ng ph?n m?m “hi?m có” giúp bi?n máy tính thành m?t ng??i
b?n “thu?n Vi?t”, có kh? n?ng ??c ?u?c ti?ng Vi?t! B?n hãy th? t??ng
t??ng xem, khi b?n ?ã m?i m?t, không mu?n ??c nh?ng gì trên màn hình
n?a, hãy ng? l?ng ra gh? và máy tính s? ??c cho b?n nghe. VietVoice 4.0
là ph?n m?m mi?n phí, t??ng thích v?i m?i Windows (tr? Vista), dung
l??ng 13,6MB. Ngoài ra, ?? ch?y ???c ch??ng trình, b?n c?n cài ??t
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86), t?i t?i http://tinyurl.com/nwosn (dung l??ng 2,6MB).</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10"> </td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
RslideShow 1.3</td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
B?n
có khá nhi?u hình ?nh l?u gi? nh?ng k? ni?m ??p và b?n c?n ph?i tr?n ??
có nh?ng Slideshow hình ?nh kèm hi?u ?ng ??c ?áo cho t?ng ?nh, ?ính kèm
nh?c n?n ?? trình di?n v?i hi?u ?ng b?t m?t và ?n t??ng. Có khá nhi?u
ch??ng trình giúp b?n th?c hi?n ?i?u này nh?ng mi?n phí và ??c ?áo nh?
Rslideshow thì th?t là hi?m th?y. Ch??ng trình r?t d? s? d?ng, dung
l??ng g?n nh? và hoàn toàn mi?n phí chính là nh?ng ?u ?i?m n?i b?t s?
giúp b?n làm ???c nh?ng Slideshow hình ?nh c?c ??p, c?c ?ã ?? g?i t?ng
bè b?n.
Rslideshow t??ng thích m?i Windows và có dung l??ng 2,59MB.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10"> </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
E-book: Ki?n th?c ch?ng khoán </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Trong
vài n?m g?n ?ây, ch?ng khoán ?ang và s? là m?t ngh? “hot” và là m?t
hình th?c ??u t? r?t ???c nhi?u ng??i quan tâm. Và trong th?i ?i?m th?
tr??ng ch?ng khoán ?ang b??c vào giai ?o?n “nóng b?ng” nên r?t nhi?u
nhà ??u t? m?i c?ng tham gia. E-book này là m?t tài li?u h?u ích nh?m
b? sung và cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ch?ng khoán cho nh?ng nhà
??u t? m?i và ?ang chu?n b? ??u t? còn thi?u kinh nghi?m “tr?n m?c” ??
tránh b? ng? khi lên sàn giao d?ch
</td></tr></table>
?ánh s? báo danh, phân công giám th?
Trong
các k? thi, công vi?c ?ánh s? báo danh và phân công giám th? luôn là
m?t v?n ?? r?t quan tr?ng. Chính vì v?y ?? ??n gi?n hóa, tôi có m?t
ch??ng trình nh? g?i ??n các Th?y cô giáo ?? ?ng d?ng trong các h?i
??ng thi PTTH. Ch??ng trình này ?ã ?ng d?ng ???c m?t vài n?m ? m?t s?
tr??ng t?i Bình Thu?n.
<table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Tr?c Nghi?m Pro </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
Hình
th?c thi tr?c nghi?m ?ã ???c áp d?ng cho m?t s? môn trong các k? thi
tuy?n sinh ??i h?c. Vì th? ?? làm t?t bài thi tr?c nghi?m thì h?c sinh
nên th?c hành nhi?u v?i hình th?c thi này. N?u mu?n h?c bài b?ng ph??ng
pháp thi tr?c nghi?m trên máy tính thì b?n hãy nh? ??n m?t ch??ng trình
so?n ?? thi tr?c nghi?m, làm bài thi hi?n th? ngay k?t qu? v?i giao
di?n r?t ??p và nhi?u tính n?ng thú v? nh? Tr?c Nghi?m Pro.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">Yahoo Funny!</td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">Yahoo
Funny! là m?t ph?n m?m mi?n phí h? tr? cho Yahoo! Messenger trong vi?c
hi?n th? các hình ?nh và icon vui nh?n mà phiên b?n Yahoo! Messenger
g?c không có. V?i Yahoo Funny!, b?n có th? g?i cho b?n chat nh?ng
emoticons ?n, nh?ng trái tim k?t t? hoa h?ng hay b?t c? bi?u t??ng b?n
thích, g?i nh?ng hình ?nh ng? ngh?nh nh? con chu?t, con v?t, cú mèo, cá
ng?a... Ch?c ch?n ng??i b?n chat c?a b?n s? vô cùng ng?c nhiên và thích
thú khi nh?n ???c nh?ng hình ?nh t? b?n. Ngoài ra ch??ng trình còn có
tính n?ng ch?ng Kick/Boot/Bomb khi chat, r?t ti?n l?i.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10"> </td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
UpdateStart</td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">

b?n là m?t blogger chuyên nghi?p hay là ng??i s? d?ng máy tính bình
th??ng thì ??u có nhu c?u s? d?ng và chia s? ?nh s? cho ng??i thân, bè
b?n trên kh?p th? gi?i b?ng nhi?u cách khác nhau nh? upload lên blog,
website cá nhân, các d?ch v? chia s? hình ?nh, g?i qua email... Và d?
nhiên b?n s? khó tránh kh?i nh?ng phi?n toái khi c?n upload nhi?u ?nh
s? có kích th??c, dung l??ng l?n vì s? ph?i t?n r?t nhi?u th?i gian. Có
khá nhi?u ch??ng trình c?a các hãng n??c ngoài cho phép b?n gi?m kích
th??c, dung l??ng ?nh s? ?? thu?n ti?n cho vi?c upload, g?i qua email.
Tuy nhiên, ?a ph?n nh?ng ch??ng trình này ??u có phí và không ti?n s?
d?ng vì là giao di?n ti?ng n??c ngoài. Chính vì th? còn gì tuy?t h?n
ResizeImage, m?t ch??ng trình thay ??i kích th??c ?nh s? r?t nh? g?n
(95KB) v?i giao di?n hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t c?a tác gi? K? Nam.
Ch??ng trình t??ng thích v?i Windows 2000/XP/2003/Vista. ?? có th? s?
d?ng ResizeImage, b?n c?n cài thêm Windows .NET Framework 2.0.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
igratr </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
??i
v?i nh?ng ng??i mê ?nh s? thì hai trang web chia s? hình ?nh là Flickr
(c?a Yahoo!) và Picasa (c?a Google) có l? không còn gì xa l?. Vì th?,
không ít ng??i ?ã l?a ch?n gi?i pháp là s? d?ng ??ng th?i c? hai d?ch
v? này ?? l?u tr? ?nh, song vì lý nào ?ó (ch?ng h?n quá m?t nhi?u th?i
gian qu?n lý), b?n ch? còn mu?n s? d?ng m?t d?ch v? duy nh?t và chuy?n
toàn b? ?nh t? d?ch v? còn l?i sang d?ch v? này thì ph?i làm sao? Ti?n
ích Migratr s? giúp b?n th?c hi?n công vi?c này không m?y khó kh?n. T?i
mi?n phí, dung l??ng 531KB, t??ng thích v?i m?i Windows, yêu c?u máy
cài s?n NET. Framework.
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10"> </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify"><table id="table16" width="100%" border="0" cellpadding="2"><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">
WMPHotKeyControl </td></tr><tr><td style="padding: 3px 5px;" align="justify">

l? không ai có th? ph? nh?n m?t ch??ng trình ch?i nh?c tuy?t v?i v?i
m?t giao di?n c?c ??p nh? Windows Media Player 11. Th? nh?ng, WMP l?i
có m?t khuy?t ?i?m khá ?áng ti?c là không cho phép s? d?ng các phím
nóng ?? ?i?u khi?n khi ?ang dùng m?t ch??ng trình khác. Ch?ng h?n b?n
?ang duy?t web, gõ v?n b?n hay ch?i game mà nh?t là ch?i các game ? ch?
?? fullscreen mà b?n mu?n chuy?n qua bài khác ho?c ?i?u khi?n WMP thì
l?i ph?i thoát ra. ?i?u này qu? là m?t công và b?t ti?n.
V?i
WMPHotKeyConTrol 1.0.0 ch? c?n m?t thao tác ??n gi?n là nh?n các t? h?p
phím nh? quy ??nh c?a ch??ng trình là b?n có th? chuy?n bài, ?i?u ch?nh
âm thanh l?n ho?c nh? h?n trong khi so?n th?o v?n b?n mà không c?n ph?i
thoát ra ?? tr? vào ch??ng trình Windows Media Player, t?m d?ng ch??ng
trình Windows Media Player trong khi ?ang ch?i game online...
</td></tr><tr><td style="padding: 0pt;" align="right" bgcolor="#ffffff" height="10">
</td></tr></table></td></tr></table>
WinZip E-Mail Companion

V?a
qua, WinZip International ?ã trình làng phiên b?n Beta c?a WinZip
E-Mail Companion (WE), ?ng d?ng tích h?p vào các trình duy?t th? ?i?n
t? (MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail) kh? n?ng t? ??ng chuy?n
file ?ính kèm thành file zip tr??c khi g?i th?. Bên c?nh ?ó, 3 ?ng d?ng
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel c?ng ???c b? sung
tính n?ng chuy?n file ?ang so?n th?o qua e-mail d??i d?ng file nén. Yêu
c?u h? th?ng: Windows 2000/XP/Vista; Outlook 2002/2003/2007; Outlook
Express 6.0, Windows Mail, MS Word, MS PowerPoint ho?c MS Excel
2002/2003/2007. Trong quá trình cài ??t WE, b?n ph?i ?óng Outlook,
Outlook Express hay Windows Mail và t?t c? ?ng d?ng liên quan ??n b? MS
Office.

Birthday2Name

?ây
là m?t ph?n m?m ch? có tính ch?t th? giãn nh?ng r?t thú v?. Ngày x?a
m?t s? dân t?c Á ?ông th??ng ??t h? tên theo ngày tháng ra ??i. B?n
mu?n bi?t tên c?a mình ??t theo ngày tháng n?m sinh này là gì không?
Ph?n m?m Birthday2Name s? cho b?n bi?t tên c? c?a mình, nghe r?t l? và
vui tai. B?n hãy nh?p vào ngày tháng n?m sinh c?a mình, nh?p tên th?t
(không b? d?u), l?p t?c tên c?a b?n s? ???c “phiên d?ch” ra ba th?
ti?ng là ti?ng Trung, ti?ng Nh?t, ti?ng Lào. Hãy xem nào, ch??ng trình
phiên d?ch tên c?a b?n “ng?” nh? th? nào nhé! Nói nh?, “l?” và “vui
tai” nh?t là tên ti?ng Lào ?ó b?n!

Check ID Invisible

Thông
th??ng, v?i m?t ng??i ?ang ? ch? ?? ?n nick (invisible) trong Yahoo!
Messenger, th?t khó có th? bi?t ???c h? có ?ang online hay không. ?ã có
m?t s? th? thu?t c?ng nh? công c? ki?m tra nick ?n nh?ng ?? chính xác
còn h?n ch?. Tuy nhiên, theo nhi?u ng??i s? d?ng thì công c? “Check ID
Invisible” ho?t ??ng khá hi?u qu?, ?? chính xác cao. ?ây là m?t công c?
nh? g?n (ch? 86KB), ch?y ngay không c?n cài ??t, c?a tác gi?
Hiep_khach_giang_ho.

SmartClose

Cách
??n gi?n nh?t ?? gi? nguyên tr?ng thái làm vi?c c?a các c?a s? hi?n
hành cho phiên làm vi?c ti?p theo là s? d?ng tính n?ng Hibernate c?a
Windows XP. Tuy nhiên, h?n ch? c?a nó là ch? có th? l?u l?i m?t c?u
hình làm vi?c hi?n th?i, không h? tr? ch?n l?c các ch??ng trình c?n
thi?t ?? khôi ph?c... N?u b?n mu?n s? d?ng m?t ti?n ích cao c?p h?n thì
SmartClose là s? l?a ch?n ?úng ??n. Phiên b?n m?i nh?t SmartClose 1.1,
t??ng thích v?i Windows 9x/Me/2000/XP

IM-History


lý do khách quan, b?n th??ng xuyên ph?i chat trên nhi?u máy tính khác
nhau và mu?n ? m?i máy mình ??u có th? xem l?i ???c n?i dung ?ã chat.
M?i chuy?n t??ng ch?ng nh? khó th?c hi?n, nh?ng ti?n ích mi?n phí
IM-History (IH) s? giúp b?n làm ?i?u này. IM-History là ph?n m?m nh?
g?n (850KB) giúp b?n l?u l?i n?i dung chat c?a nhi?u trình chat m?t
cách t? ??ng lên máy ch? c?a IH ?? xem l?i ? b?t c? n?i ?âu mình thích.
Hi?n t?i, IH ?ã h? tr? Skype, Yahoo! Messenger, ICQ, Windows Live
Messenger, MSN Messenger, Miranda, QIP 2005 và Trillian. Trong vài
tháng t?i, ch??ng trình còn h? tr? thêm AIM, Google Talk, Pidgin,
Kopete và IChat.

Ext2IFS

N?u
cài ??t song song Windows và Linux trên cùng m?t máy theo ki?u
dual-boot, ?ôi lúc b?n s? g?p m?t s? khó kh?n nh?t ??nh khi mu?n khai
thác d? li?u trên phân vùng cài Linux khi ?ang ch?y Windows. Gi?i pháp
thông th??ng là kh?i ??ng l?i máy r?i cho ch?y Linux ?? truy xu?t d?
li?u, song vi?c này khá m?t th?i gian. Trong khi Linux ?ã h? tr?
??c/ghi r?t t?t các ??nh d?ng h? th?ng t?p tin c?a Windows nh? FAT,
FAT32, NTFS, thì Windows v?n ch?a th? ??c/ghi d? li?u trên các phân
vùng có ??nh d?ng h? th?ng t?p tin không ph?i c?a Windows, ch?ng h?n
EXT2, EXT3 c?a Linux. ?? b? tr? cho khi?m khuy?t này c?a Windows, c?ng
??ng ngu?n m? ?ã cho ra ??i m?t s? ph?n m?m có kh? n?ng ??c/ghi trên
các phân vùng EXT2 và EXT3, tiêu bi?u là Ext2IFS

vnTranslate

Tr??c
?ây có l? b?n ?ã khá quen thu?c v?i ph?n m?m d?ch v?n b?n t? ??ng
EVTran. B?n ch? vi?c nh?p vào ?o?n v?n b?n ti?ng Anh là s? có ngay m?t
b?n d?ch ti?ng Vi?t mà không c?n ph?i ng?i tra t?ng t? trong t? ?i?n.
Tuy nhiên ph?n m?m này c?ng có m?t s? tr? ng?i nho nh? nh? dung l??ng
khá l?n, ph?i cài ??t, và không mi?n phí. M?i ?ây, b?n Peacemoon ?ã l?p
trình ch??ng trình vnTranslate d?a trên ý t??ng khá m?i là s? d?ng
Engine d?ch thu?t trên Internet ?? d?ch ?o?n v?n b?n c?a b?n ??a vào,
h? tr? d?ch t? Anh, ??c, Pháp sang ti?ng Vi?t. Chính vì s? d?ng Engine
có s?n trên Internet nên dung l??ng c?a ch??ng trình r?t nh? g?n (ch?
có 24KB!), không c?n cài ??t, và khi dùng b?n ph?i ?ang k?t n?i v?i
Internet. ??u tiên b?n copy ?o?n v?n b?n c?n d?ch vào khung nh?p li?u ?
trên, ch?n ngôn ng? g?c trong combobox (English, German, French). H?
tr? d?ch ?o?n v?n kho?ng 100 t? ?? l?i.

FolderShare

FolderShare
(FS) là ?ng d?ng m?i c?a Microsoft cho phép b?n t?o ra m?t m?ng ngang
hàng “bí m?t” ?? có th? ??ng b? hóa d? li?u gi?a hai máy tính ho?c chia
s? t?p tin quan tr?ng cho ng??i thân, b?n bè. Ngoài ra, FS c?ng là gi?i
pháp giúp b?n ti?t ki?m th?i gian khi chia s? nh?ng t?p tin dung l??ng
l?n qua Internet. Vì tính ch?t qu?n lý và x? lý t?p tin ngay trên web
nên b?n có th? d? dàng chia s? d? li?u cho ng??i nh?n b?ng nh?ng thi?t
l?p t?o ra trên máy c?a mình. So v?i ph?n m?m MS ShareView t?ng gi?i
thi?u trên e-CHÍP, thì FS m?nh h?n v? kh? n?ng truy xu?t t?p tin m?i
lúc m?i n?i, cho b?n quy?t ??nh quy?n truy xu?t d? li?u c?a ng??i ???c
chia s?.

ABC Amber LIT Conventer

?ôi
khi b?n t?i ???c m?t cu?n e-book d?ng *.lit nh?ng không bi?t xem b?ng
cách nào. Câu tr? l?i là Microsoft Reader (www.microsoft.com/reader,
dung l??ng 3,58MB), tuy nhiên ch??ng trình này còn h?n ch? m?t s? tính
n?ng v? ch?nh s?a, thêm các ghi chú cá nhân. ?? kh?c ph?c trình tr?ng
này, b?n có th? chuy?n file *.lit sang các ??nh d?ng thông d?ng khác
nh? PDF, CHM, Word... b?ng ti?n ích ABC Amber LIT Conventer.

E-book H?c t?t Anh v?n

B?n
Nguy?n Tr?ng Hòa ?ã s?u t?m bí quy?t hay cách h?c Anh v?n thành cu?n
e-book H?c t?t Anh v?n và g?i t?ng nh?ng ai quan tâm. ??nh d?ng CHM.
Kèm theo e-book này là r?t nhi?u giáo trình hay sách tham kh?o Anh v?n
tác gi? s?u t?m ???c, b?n nào th?y c?n thì có th? liên h? qua ??a ch?
e-mail ghostlpvn@gmail.com.

E-book C?m nang và chi?n l??c dành cho h?c t?p

Nhân
d?p ??u n?m h?c m?i, xin g?i t?ng ??n b?n ??c quy?n e-book “C?m nang và
chi?n l??c dành cho h?c t?p”. E-book là s? t?ng h?p ý ki?n c?a các nhà
khoa h?c v? m?t ph??ng pháp h?c t?p hi?u qu? thích h?p cho m?i l?a
tu?i, bao g?m 80 bài vi?t ???c chia thành các phân m?c: chu?n b?, h?c,
k? n?ng ??c, làm bài ki?m tra... T?t c? là nh?ng l?i khuyên, ??nh h??ng
?? b?n có th? tìm ???c m?t ph??ng pháp, ???ng h??ng h?c t?p t?t nh?t
cho b?n thân.

TESTER

Hình
th?c thi tr?c nghi?m hi?n nay ?ang ???c áp d?ng khá ph? bi?n trong các
k? thi, ?? kh?i ph?i b? ng? tr??c các bài thi tr?c nghi?m, có l? cách
t?t nh?t là b?n hãy th? s?c mình v?i các bài thi d?ng này. N?u b?n ?ang
tìm ki?m cho mình ph?n m?m làm các bài thi Toán, Lý, Hóa, Anh thì sao
b?n không th? dùng Tester, m?t ph?n m?m v?i giao di?n hoàn toàn b?ng
ti?ng Vi?t nên r?t d? s? d?ng v?i c? ng??i ?ang làm quen v?i máy tính.

Your Computer

Cách
m? nhanh nh?ng ? ??a, th? m?c th??ng dùng là t?o bi?u t??ng c?a chúng
trên desktop, nh?ng n?u s? l??ng ? ??a/th? m?c quá nhi?u thì làm nh?
v?y có v? h?i m?t “m? quan”. Thay vì dùng cách này, b?n ch? c?n s? d?ng
ch??ng trình Your Computer (YC) thi?t l?p m? nhanh các ? ??a/th? m?c
th??ng dùng b?ng cách nh?n vào phím nóng t??ng ?ng hai l?n liên ti?p.
R?t ti?n l?i và nhanh chóng!
Trả lời chủ đề này 

 2/21/2010, 10:01 pm
đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
No1forever
No1forever 


Moderator
Moderator
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 28
Posts Posts : 380
Points Points : 32281
Thanked Thanked : 38
status status : đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 28
Posts Posts : 380
Points Points : 32281
Thanked Thanked : 38
status status : đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

bài ni cu lâm tũn vít ko thấy ai zô xem cả àh.


Trả lời chủ đề này 

 2/22/2010, 10:11 am
Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
ngonluahong159
ngonluahong159 


Super-Mod
http://lamanh.vnweblogs.com
Super-Mod
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

ko ai xem chug to khog ai thjk kham pha may tinh thoi ak`..... neu ai tug nghich may tinh nhieu` thi` doc may kai do moi thu vi chu;......keke........


^_^zjn....zjn^_^...~~f0rever__0nly__l0ve~~~
Trả lời chủ đề này 

 2/22/2010, 10:13 am
The silence isn't so bad Till I look at my hands and feel sad 'Cause the spaces between my fingers Are right where yours fit perfectly ..
sparrow9x
sparrow9x 


Developer
http://tinhgia3sv.tk
Developer
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 620
Points Points : 33182
Thanked Thanked : 278
status status : The silence isn't so bad Till I look at my hands and feel sad 'Cause the spaces between my fingers Are right where yours fit perfectly ..
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 620
Points Points : 33182
Thanked Thanked : 278
status status : The silence isn't so bad Till I look at my hands and feel sad 'Cause the spaces between my fingers Are right where yours fit perfectly ..
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

bài này dài kinh!!nản ứa đi thôi!! .a7.


Trả lời chủ đề này 

 2/22/2010, 10:52 am
Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
ngonluahong159
ngonluahong159 


Super-Mod
http://lamanh.vnweblogs.com
Super-Mod
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

gi vay ku....may khog xem thi thoi... mih tao xem hehe


^_^zjn....zjn^_^...~~f0rever__0nly__l0ve~~~
Trả lời chủ đề này 

 2/22/2010, 1:48 pm
đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
No1forever
No1forever 


Moderator
Moderator
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 28
Posts Posts : 380
Points Points : 32281
Thanked Thanked : 38
status status : đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 28
Posts Posts : 380
Points Points : 32281
Thanked Thanked : 38
status status : đời người chỉ sống có 1 lần vì vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

đọc cũng hay nhưng dài we'


Trả lời chủ đề này 

 2/22/2010, 5:52 pm
Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
ngonluahong159
ngonluahong159 


Super-Mod
http://lamanh.vnweblogs.com
Super-Mod
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Giới tính Giới tính : Nam
Age Age : 27
Posts Posts : 490
Points Points : 32922
Thanked Thanked : 65
status status : Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe
Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

tao lay bao nhieu phan mem chu co phai 1 dau ma chug may doi ngan....ai tthjk phan nao` thi` load ve ma dug


^_^zjn....zjn^_^...~~f0rever__0nly__l0ve~~~
Trả lời chủ đề này 

 
Sponsored content 

Bài gửiTiêu đề: Re: Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^   

Trả lời chủ đề này 

Trang 1 trong tổng số 1 trang
 

Aj thjk kham pha' may tinh thi z0^

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn sinh viên Tĩnh gia 3 :: GÓC HỌC TẬP :: Kiến thức mở rộng-

Chuyển đến 
 
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Create your own blog